UPOZORNENIE:

Tento poriadok upravuje podmienky chovania účastníkov USKG kempu tak, aby bola zachovaná maximálna športová, kultúrna aj spoločenská úroveň všetkých podujatí. Každý účastník musí byť vo vlastnom záujme oboznámený s týmto poriadkom. Jeho závažné (či opakované menej závažné) porušenie bude považované za porušenie podmienok a účastník bude vylúčený nielen z aktuálnej akcie, ale aj zo všetkých budúcich podujatí v rámci tohto programu.

Správanie účastníka

a) Účastníci kempu sú povinní dodržiavať základné pravidla spoločenského chovania voči sebe navzájom, voči dospelým osobám vystupujú zdvorilo.

b) Účastníkom kempu nie je dovolené fajčiť, požívať alkoholické nápoje, aplikovať sebe, alebo druhým narkotika a iné omamné latky ani tieto látky prechovávať, manipulovať s nimi, či akýmkoľvek iným spôsobom s nimi vedome zaobchádzať. Naopak je povinnosťou každého účastníka o akýchkoľvek poznatkoch o nepovolených látkach informovať vedúceho kempu.

c) Je zakázané v ubytovacom zariadení vyhadzovať z okien akékoľvek predmety (jedlo, odpadky, atď).

d) Pri chôdzi si počínať opatrne, používať vyhradené cesty, vchody a východy. Nezdržiavať sa v nebezpečnom priestore alebo mieste, ktoré mu nebolo pridelené.

e) Pri presunoch používať chodníky k tomu určené, poprípade ľavej strany komunikácie a to max. vo dvojiciach.

f) Počúvať a riadiť sa pokynmi príslušného športového inštruktora pri všetkých činnostiach po celú dobu trvania kempu.

g) V ubytovacích objektoch dodržiavať príslušné bezpečnostné a požiarne pokyny platné v týchto objektoch. Dodržiavať stanovený režim dňa a nočný klud .

h) Dodržiavať zásady bezpečnosti pri golfe, riadiť sa pokynmi trénerov, hlavne sa nepohybovať v bezprostrednej blízkosti za a pred odpaľujúcim hráčom.

i) Dodržiavať ubytovací poriadok daného ubytovacieho zariadenia a bezpečnostné zásady daného golfového klubu.

Ochrana a zdravie

Vzhľadom k možnostiam poškodenia vlastného zdravia alebo zdravia ostatných účastníkov kempu je zakázané:

• vykláňať sa z okien, stúpať na parapety okien, vykláňať sa cez zábradlie

• brať si na kemp veci nebezpečné životu a zdraviu (pyrotechnické prostriedky, zápalné látky, rezné a bodné predmety atď..)

• behať po schodiskách a chodbách

• akýmkoľvek spôsobom šikanovať ostatných účastníkov kempu

• strieľať po sebe golfovými loptičkami, používať golfové palice k iným účelom ako k čomu sú určené

• svojvoľne a bez vedomia vedúceho inštruktora opúšťať kemp

a) Povinnosťou účastníka kempu je okamžite nahlásiť vedúcemu kempu úraz, ktorý sa stal v neprítomnosti inštruktora (pri hre, v dobe osobného voľna apod.)

b) Oznámiť okamžite športovému inštruktorovi, trénerovi alebo inému pedagogickému pracovníkovi nevoľnosť alebo inú zmenu zdravotného stavu, úraz, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí a úraz inej osoby čoho bol svedkom a spolupracovať pri vyšetrovaní jeho príčin.

c) Dodržiavať zásady osobnej hygieny

Pravidla vnútorného režimu a prevádzky kempu

a) Nie je dovolené opúšťať bez vedomia hlavného vedúceho ubytovacie zariadenie a ani iné miesta určené k činnostiam kempu.

b) Vo vlastnom záujme so sebou na kemp neprať veľké obnosy peňazí a cenné predmety (prstene, retiazky, náušnice), poprípade si zaobstarať špec. poistenie.  Za straty týchto vecí nenesie usporiadateľ zodpovednosť.

c) Dieťa opúšťajúce izbu ako posledné musí zavrieť okna, zhasnúť a izbu zamknúť. Kľúče od izby odovzdá na recepcii poprípade vedúcemu inštruktorovi. Pokiaľ si ich nechá pri sebe, nesie zodpovednosť za stratu a následky s tím spojené.

d) Používanie mobilného telefónu je možne len v dobe osobného voľna a to takým spôsobom aby jeho používanie nerušilo ostatných účastníkov kempu.

e) Denná činnosť sa riadi programom dňa, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste, v miest konania kempu. Môže byť operatívne upravený vedúcim kempu v závislosti od počasia, únave alebo nečakaných organizačných okolností apod.

f) Oznamovať inštruktorom zásady a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia.

g) Nepoužívať stroje, technické zariadenia, vozidla, nástroje a náradie, ktoré neboli účastníkovi kempu pridelené a neuvádzať ich do chodu ani nimi inak manipulovať

Záverečné ustanovenia

Tento poriadok pre účastníkov U.S. Kids Golf Campu je platný od 11.08.2006

 


Newsletter (registrácia na odoberanie správ)
Copyright © 2004-2019 Golf SPS spol. s r.o., všetky práva vyhradené
Hot line rýchle kontaktné číslo